ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้า AZTRON และ Aquatone จะครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ซื้อจาก Aztron Thailand / Aquatone Thailand หรือ ตัวแทนจําหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Aztron Thailand/ Aquatone Thailand เท่านั้น โดยการรับประกันคุณภาพสินค้า จะครอบคลุมระยะเวลา 365 วันหรือ 1 ปี จากวันที่ ซื้อสินค้า
*ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อตกลงระหว่าง บริษัทกับผู้ซื้อ


เงื่อนไขการรับประกัน
1. การรับประกันคุณภาพสินค้าจะรับประกันต่อเมื่อ มีการลงทะเบียนสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากซื้อสินค้าเท่านั้น
2. การรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานอย่างผิดวิธีและไม่ปฏิบัติ ตามคู่มือการใช้งาน
3. ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหาย ผู้ซื้อจะต้องส่งสินค้าให้กับทางบริษัทเพื่อทําการตรวจสอบ และประเมินความเสียหาย โดยการวิเคราะห์จากทางบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
4. ทางบริษัทรับประกันเฉพาะความเสียหายที่ตัวสินค้าเท่านั้น การบาดเจ็บ ความเสียหายที่เกิด ต่อทรัพย์สินหรือการสูญหาย ถือว่าอยู่นอกเหนือการรับประกัน
5. การรับประกันครอบคลุมเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากการบกพร่องในกระบวนการผลิต การรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากผู้ใช้งาน เช่น การขีดข่วน การฉีกขาด การกระแทก ความเสียหายจากการโต้คลื่น รวมถึง ความเสียหายที่เกิดจากความร้อนที่สูง เกินอุณหภูมิที่กําหนดไว้ในคู่มือ การสูบลมที่ความดันสูงโดยไม่เผื่อการขยายตัวของอากาศ (ไม่ควรอัดความดันเกิน 0.8 Bar)
6. สินค้าที่ผ่านการดัดแปลงสภาพ นําไปติดตั้งเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ หรือการลากจูงด้วย ยานพาหนะอื่นๆ รวมถึงการนําไปใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์ จะไม่ถือว่าอยู่ในเงื่อนไขการ รับประกัน
7. สินค้าจะต้องไม่ผ่านการบรรทุกนํ้าหนักเกินกว่าที่ทางบริษัทแนะนํา (นํ้าหนักสูงสุดที่รองรับได้ จะแตกต่างกันไปตามรุ่นของสินค้า)
8. การรับประกันคุณภาพจะสิ้นสุดลงเมื่อสินค้าผ่านดัดแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของสินค้า รวมถึงการซ่อมแซมที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากทางบริษัท
9. ทางบริษัทจะขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน ในกรณีที่เลข Serial Number หลุดลอก ไม่ชัดเจน หรือมีการขีดฆ่าแก้ไข
10. สินค้าที่ผ่านการซ่อมแซมจากบริษัท รวมถึงสินค้าที่ได้รับการเปลี่ยนใหม่ จะรับประกันเป็น ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า

ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้า AZTRON และ Aquatone จะครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ซื้อจาก Aztron Thailand / Aquatone Thailand หรือ ตัวแทนจําหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Aztron Thailand/ Aquatone Thailand เท่านั้น โดยการรับประกันคุณภาพสินค้า จะครอบคลุมระยะเวลา 365 วันหรือ 1 ปี จากวันที่ ซื้อสินค้า
*ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อตกลงระหว่าง บริษัทกับผู้ซื้อ


เงื่อนไขการรับประกัน
1. การรับประกันคุณภาพสินค้าจะรับประกันต่อเมื่อ มีการลงทะเบียนสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากซื้อสินค้าเท่านั้น
2. การรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานอย่างผิดวิธีและไม่ปฏิบัติ ตามคู่มือการใช้งาน
3. ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหาย ผู้ซื้อจะต้องส่งสินค้าให้กับทางบริษัทเพื่อทําการตรวจสอบ และประเมินความเสียหาย โดยการวิเคราะห์จากทางบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
4. ทางบริษัทรับประกันเฉพาะความเสียหายที่ตัวสินค้าเท่านั้น การบาดเจ็บ ความเสียหายที่เกิด ต่อทรัพย์สินหรือการสูญหาย ถือว่าอยู่นอกเหนือการรับประกัน
5. การรับประกันครอบคลุมเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากการบกพร่องในกระบวนการผลิต การรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากผู้ใช้งาน เช่น การขีดข่วน การฉีกขาด การกระแทก ความเสียหายจากการโต้คลื่น รวมถึง ความเสียหายที่เกิดจากความร้อนที่สูง เกินอุณหภูมิที่กําหนดไว้ในคู่มือ การสูบลมที่ความดันสูงโดยไม่เผื่อการขยายตัวของอากาศ (ไม่ควรอัดความดันเกิน 0.8 Bar)
6. สินค้าที่ผ่านการดัดแปลงสภาพ นําไปติดตั้งเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ หรือการลากจูงด้วย ยานพาหนะอื่นๆ รวมถึงการนําไปใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์ จะไม่ถือว่าอยู่ในเงื่อนไขการ รับประกัน
7. สินค้าจะต้องไม่ผ่านการบรรทุกนํ้าหนักเกินกว่าที่ทางบริษัทแนะนํา (นํ้าหนักสูงสุดที่รองรับได้ จะแตกต่างกันไปตามรุ่นของสินค้า)
8. การรับประกันคุณภาพจะสิ้นสุดลงเมื่อสินค้าผ่านดัดแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของสินค้า รวมถึงการซ่อมแซมที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากทางบริษัท
9. ทางบริษัทจะขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน ในกรณีที่เลข Serial Number หลุดลอก ไม่ชัดเจน หรือมีการขีดฆ่าแก้ไข
10. สินค้าที่ผ่านการซ่อมแซมจากบริษัท รวมถึงสินค้าที่ได้รับการเปลี่ยนใหม่ จะรับประกันเป็น ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า