ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

1 YEAR WARRANTY TERMS

This Warranty covers new products purchased ONLY from an authorized Aztron retailer or distributor.
Aztron Sports warranties all our products to be free from major defects in material or workmanship to the original purchaser, for a period of 365 days* from the date of purchase.
*Warranty period may vary by country or purchase.
Aztron Warranty is subject to the following limitations:
1. The warranty is valid only when the warranty card is completed and returned within 30 days of date of purchase.
2. The warranty is valid only when this product is used for normal recreational paddling activities and does not cover products used in rental or school operations.
3. Aztron will make the final warranty determination, which will require inspection and/or photo of the board, which clearly show the defect(s). Please return the complete Aztron SUP package with prepaid postage to the retailer you purchased from and follow their return instructions.
4. If a product is deemed to be defective by Aztron, the warranty covers the repair or replacement of the defective product only. Aztron will not be responsible for any costs, loses, or damage incurred as a result of loss or misuse of the product.
5. This warranty does not cover damage caused by misuse, abuse, neglect; normal wear and tear including, but not limited to, punctures, damage due to excessive heat exposure, damage caused by improper handling and storage, damage caused by use in waves or shore break, board breakage caused by falling or crashing in surf conditions, or damage caused by anything other than defects in material and workmanship.
6. This product must not be modified and/or fitted with a motor.
7. This product must not be used in excess of the manufactures recommended maximum load capacity.
8. This warranty is void if any unauthorized repair, change or modification has been made to any part of the equipment.
9. This warranty for any repaired or replacement equipment is good from the date of the original purchase only.
10. The original purchase receipt must accompany all warranty claims. The name of the retailer and date of purchase must be clear and legible.
11. There are no warranties that extend beyond the warranty specified here in.
12. Register your SUP by sending the warranty card located at the right to your seller or electronically via our website at https://aztronthailand.com.
This Warranty covers new products purchased ONLY from an authorized Aztron retailer or distributor.
Aztron Sports warranties all our products to be free from major defects in material or workmanship to the original purchaser, for a period of 365 days* from the date of purchase.
*Warranty period may vary by country or purchase.

Aztron Warranty is subject to the following limitations:
1. The warranty is valid only when the warranty card is completed and returned within 30 days of date of purchase.
2. The warranty is valid only when this product is used for normal recreational paddling activities and does not cover products used in rental or school operations.
3. Aztron will make the final warranty determination, which will require inspection and/or photo of the board, which clearly show the defect(s). Please return the complete Aztron SUP package with prepaid postage to the retailer you purchased from and follow their return instructions.
4. If a product is deemed to be defective by Aztron, the warranty covers the repair or replacement of the defective product only. Aztron will not be responsible for any costs, loses, or damage incurred as a result of loss or misuse of the product.
5. This warranty does not cover damage caused by misuse, abuse, neglect; normal wear and tear including, but not limited to, punctures, damage due to excessive heat exposure, damage caused by improper handling and storage, damage caused by use in waves or shore break, board breakage caused by falling or crashing in surf conditions, or damage caused by anything other than defects in material and workmanship.
6. This product must not be modified and/or fitted with a motor.
7. This product must not be used in excess of the manufactures recommended maximum load capacity.
8. This warranty is void if any unauthorized repair, change or modification has been made to any part of the equipment.
9. This warranty for any repaired or replacement equipment is good from the date of the original purchase only.
10. The original purchase receipt must accompany all warranty claims. The name of the retailer and date of purchase must be clear and legible.
11. There are no warranties that extend beyond the warranty specified here in.
12. Register your SUP by sending the warranty card located at the right to your seller or electronically via our website at https://aztronthailand.com.

เงื่อนไขการรับประกัน
การรับประกันสินค้า AZTRON และ Aquatone จะครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ซื้อจาก Aztron Thailand / Aquatone Thailand หรือ ตัวแทนจําหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Aztron Thailand/ Aquatone Thailand เท่านั้น โดยการรับประกันคุณภาพสินค้า จะครอบคลุมระยะเวลา 365 วันหรือ 1 ปี จากวันที่ ซื้อสินค้า
*ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อตกลงระหว่าง บริษัทกับผู้ซื้อ

เงื่อนไขการรับประกัน
1. การรับประกันคุณภาพสินค้าจะรับประกันต่อเมื่อ มีการลงทะเบียนสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากซื้อสินค้าเท่านั้น
2. การรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานอย่างผิดวิธีและไม่ปฏิบัติ ตามคู่มือการใช้งาน
3. ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหาย ผู้ซื้อจะต้องส่งสินค้าให้กับทางบริษัทเพื่อทําการตรวจสอบ และประเมินความเสียหาย โดยการวิเคราะห์จากทางบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
4. ทางบริษัทรับประกันเฉพาะความเสียหายที่ตัวสินค้าเท่านั้น การบาดเจ็บ ความเสียหายที่เกิด ต่อทรัพย์สินหรือการสูญหาย ถือว่าอยู่นอกเหนือการรับประกัน
5. การรับประกันครอบคลุมเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากการบกพร่องในกระบวนการผลิต การรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากผู้ใช้งาน เช่น การขีดข่วน การฉีกขาด การกระแทก ความเสียหายจากการโต้คลื่น รวมถึง ความเสียหายที่เกิดจากความร้อนที่สูง เกินอุณหภูมิที่กําหนดไว้ในคู่มือ การสูบลมที่ความดันสูงโดยไม่เผื่อการขยายตัวของอากาศ (ไม่ควรอัดความดันเกิน 0.8 Bar)
6. สินค้าที่ผ่านการดัดแปลงสภาพ นําไปติดตั้งเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ หรือการลากจูงด้วย ยานพาหนะอื่นๆ รวมถึงการนําไปใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์ จะไม่ถือว่าอยู่ในเงื่อนไขการ รับประกัน
7. สินค้าจะต้องไม่ผ่านการบรรทุกนํ้าหนักเกินกว่าที่ทางบริษัทแนะนํา (นํ้าหนักสูงสุดที่รองรับได้ จะแตกต่างกันไปตามรุ่นของสินค้า)
8. การรับประกันคุณภาพจะสิ้นสุดลงเมื่อสินค้าผ่านดัดแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของสินค้า รวมถึงการซ่อมแซมที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากทางบริษัท
9. ทางบริษัทจะขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน ในกรณีที่เลข Serial Number หลุดลอก ไม่ชัดเจน หรือมีการขีดฆ่าแก้ไข
10. สินค้าที่ผ่านการซ่อมแซมจากบริษัท รวมถึงสินค้าที่ได้รับการเปลี่ยนใหม่ จะรับประกันเป็น ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า

ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

1 YEAR WARRANTY TERMS

This Warranty covers new products purchased ONLY from an authorized Aztron retailer or distributor.
Aztron Sports warranties all our products to be free from major defects in material or workmanship to the original purchaser, for a period of 365 days* from the date of purchase.
*Warranty period may vary by country or purchase.
Aztron Warranty is subject to the following limitations:
1. The warranty is valid only when the warranty card is completed and returned within 30 days of date of purchase.
2. The warranty is valid only when this product is used for normal recreational paddling activities and does not cover products used in rental or school operations.
3. Aztron will make the final warranty determination, which will require inspection and/or photo of the board, which clearly show the defect(s). Please return the complete Aztron SUP package with prepaid postage to the retailer you purchased from and follow their return instructions.
4. If a product is deemed to be defective by Aztron, the warranty covers the repair or replacement of the defective product only. Aztron will not be responsible for any costs, loses, or damage incurred as a result of loss or misuse of the product.
5. This warranty does not cover damage caused by misuse, abuse, neglect; normal wear and tear including, but not limited to, punctures, damage due to excessive heat exposure, damage caused by improper handling and storage, damage caused by use in waves or shore break, board breakage caused by falling or crashing in surf conditions, or damage caused by anything other than defects in material and workmanship.
6. This product must not be modified and/or fitted with a motor.
7. This product must not be used in excess of the manufactures recommended maximum load capacity.
8. This warranty is void if any unauthorized repair, change or modification has been made to any part of the equipment.
9. This warranty for any repaired or replacement equipment is good from the date of the original purchase only.
10. The original purchase receipt must accompany all warranty claims. The name of the retailer and date of purchase must be clear and legible.
11. There are no warranties that extend beyond the warranty specified here in.
12. Register your SUP by sending the warranty card located at the right to your seller or electronically via our website at https://aztronthailand.com.
This Warranty covers new products purchased ONLY from an authorized Aztron retailer or distributor.
Aztron Sports warranties all our products to be free from major defects in material or workmanship to the original purchaser, for a period of 365 days* from the date of purchase.
*Warranty period may vary by country or purchase.

Aztron Warranty is subject to the following limitations:
1. The warranty is valid only when the warranty card is completed and returned within 30 days of date of purchase.
2. The warranty is valid only when this product is used for normal recreational paddling activities and does not cover products used in rental or school operations.
3. Aztron will make the final warranty determination, which will require inspection and/or photo of the board, which clearly show the defect(s). Please return the complete Aztron SUP package with prepaid postage to the retailer you purchased from and follow their return instructions.
4. If a product is deemed to be defective by Aztron, the warranty covers the repair or replacement of the defective product only. Aztron will not be responsible for any costs, loses, or damage incurred as a result of loss or misuse of the product.
5. This warranty does not cover damage caused by misuse, abuse, neglect; normal wear and tear including, but not limited to, punctures, damage due to excessive heat exposure, damage caused by improper handling and storage, damage caused by use in waves or shore break, board breakage caused by falling or crashing in surf conditions, or damage caused by anything other than defects in material and workmanship.
6. This product must not be modified and/or fitted with a motor.
7. This product must not be used in excess of the manufactures recommended maximum load capacity.
8. This warranty is void if any unauthorized repair, change or modification has been made to any part of the equipment.
9. This warranty for any repaired or replacement equipment is good from the date of the original purchase only.
10. The original purchase receipt must accompany all warranty claims. The name of the retailer and date of purchase must be clear and legible.
11. There are no warranties that extend beyond the warranty specified here in.
12. Register your SUP by sending the warranty card located at the right to your seller or electronically via our website at https://aztronthailand.com.

เงื่อนไขการรับประกัน
การรับประกันสินค้า AZTRON และ Aquatone จะครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ซื้อจาก Aztron Thailand / Aquatone Thailand หรือ ตัวแทนจําหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Aztron Thailand/ Aquatone Thailand เท่านั้น โดยการรับประกันคุณภาพสินค้า จะครอบคลุมระยะเวลา 365 วันหรือ 1 ปี จากวันที่ ซื้อสินค้า
*ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อตกลงระหว่าง บริษัทกับผู้ซื้อ

เงื่อนไขการรับประกัน
1. การรับประกันคุณภาพสินค้าจะรับประกันต่อเมื่อ มีการลงทะเบียนสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากซื้อสินค้าเท่านั้น
2. การรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานอย่างผิดวิธีและไม่ปฏิบัติ ตามคู่มือการใช้งาน
3. ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหาย ผู้ซื้อจะต้องส่งสินค้าให้กับทางบริษัทเพื่อทําการตรวจสอบ และประเมินความเสียหาย โดยการวิเคราะห์จากทางบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
4. ทางบริษัทรับประกันเฉพาะความเสียหายที่ตัวสินค้าเท่านั้น การบาดเจ็บ ความเสียหายที่เกิด ต่อทรัพย์สินหรือการสูญหาย ถือว่าอยู่นอกเหนือการรับประกัน
5. การรับประกันครอบคลุมเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากการบกพร่องในกระบวนการผลิต การรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากผู้ใช้งาน เช่น การขีดข่วน การฉีกขาด การกระแทก ความเสียหายจากการโต้คลื่น รวมถึง ความเสียหายที่เกิดจากความร้อนที่สูง เกินอุณหภูมิที่กําหนดไว้ในคู่มือ การสูบลมที่ความดันสูงโดยไม่เผื่อการขยายตัวของอากาศ (ไม่ควรอัดความดันเกิน 0.8 Bar)
6. สินค้าที่ผ่านการดัดแปลงสภาพ นําไปติดตั้งเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ หรือการลากจูงด้วย ยานพาหนะอื่นๆ รวมถึงการนําไปใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์ จะไม่ถือว่าอยู่ในเงื่อนไขการ รับประกัน
7. สินค้าจะต้องไม่ผ่านการบรรทุกนํ้าหนักเกินกว่าที่ทางบริษัทแนะนํา (นํ้าหนักสูงสุดที่รองรับได้ จะแตกต่างกันไปตามรุ่นของสินค้า)
8. การรับประกันคุณภาพจะสิ้นสุดลงเมื่อสินค้าผ่านดัดแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของสินค้า รวมถึงการซ่อมแซมที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากทางบริษัท
9. ทางบริษัทจะขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน ในกรณีที่เลข Serial Number หลุดลอก ไม่ชัดเจน หรือมีการขีดฆ่าแก้ไข
10. สินค้าที่ผ่านการซ่อมแซมจากบริษัท รวมถึงสินค้าที่ได้รับการเปลี่ยนใหม่ จะรับประกันเป็น ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า